Proč někteří lidé přestávají věřit vědě


Když se podíváme nejen na nejrůznÄ›jší internetové stránky, vidíme, že stále vÄ›tší Äást lidí se odklání od vÄ›dy, nebo jí zkrátka pÅ™estává věřit. To můžeme ostatnÄ› pozorovat například v nárůstu žádostí o léÄbu „alternativní medicínou“, případnÄ› lidí, kteří věří, že například ZemÄ› je placatá.

 

Kde se ale takový odklon vzal, a proÄ k nÄ›mu dochází? Z Äásti za to může fakt, že lidé mÄ›li od vÄ›dy velká oÄekávání. StaÄí se jen podívat například na pÅ™edstavy ze zaÄátku minulého století, jak bude to letoÅ¡ní vypadat. PÅ™edstavovali jsme si, že budeme běžnÄ› létat na MÄ›síc Äi dokonce Mars, že vÄ›tÅ¡ina nemocí bude vyhlazena, že rozkryjeme samotné tajemství života. Realita je vÅ¡ak jinde, a tato nesplnÄ›ná oÄekávání jsou ÄásteÄnÄ› příÄinou toho, proÄ lidé hledají jiné cesty.

 

věda rozluštila DNA

 

Dále je tu fakt, že nám na mnoho otázek vÄ›da stále jeÅ¡tÄ› nedokáže dát definitivní odpovÄ›di. Také léÄba nemocí není tak jednoduchá, jak jsme si kdysi pÅ™edstavovali. Navíc se s každým poznatkem mÄ›ní, a tato nejistota je pro lidi, kteří instinktivnÄ› chtÄ›jí mít vÅ¡e zaÅ¡katulkované, nÄ›Äím, co se jim zkrátka nelíbí.

 

Naproti tomu náboženství Äi právÄ› již zmínÄ›ná alternativní medicína nabízí koneÄné a jasné Å™eÅ¡ení. VÅ¡e je zde Äernobílé a velmi snadno pochopitelné, základní dogmata a principy se nikdy nemÄ›ní. Proto je to pro ÄlovÄ›ka pohodlné. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, prvotní nadÅ¡ení z vÄ›deckých pokroků vyprchalo a lidé chtÄ›jí jistotu, kterou jim vÄ›da zkrátka nemůže dát.

 

analýza pod mikroskopem

 

Znamená to tedy, že náboženství je Å™eÅ¡ením? Ne, a to z jednoho prostého důvodu: nijak nám nepomáhá, nemá, na rozdíl právÄ› od vÄ›dy, žádné hmatatelné důsledky. StejnÄ› tomu je s alternativní medicínou, která nabízí mnohdy až zázraÄná Å™eÅ¡ení. Ani ona nefunguje, pouze jako placebo. A to rozhodnÄ› nestaÄí.

 

Proto bychom se od vědy neměli odklánět. Naopak bychom si měli vážit přínosů, které nám dala. Odmítnou ji je cesta zpět do temného středověku – a tomu se neříkalo temný protože by byla tma. Rozhodně to není doba, kterou bychom měli chtít vrátit.